รายชื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ สาขาเซกา
 
1, นายมานิตย์ เหมะธุลิน  
2, นายหิรัญเศรษฐ์ เหยี่ยวประยูร  
3, นายชานนท์ สุวงกช  
4, นายเนติชัย มณีชัชวาลกุล  
5, นายอมรพันธุ์ สุนทรวิภาต 24 มี.ค. 2546 ถึง 13 มิ.ย. 2548
6, นายโศรัจ สมาธิวัตร 13 มิ.ย. 2548 ถึง 1 ธ.ค. 2548
7, นายชรัมย์ กรุดพิศมัย 1 ธ.ค. 2548 ถึง 22 มี.ค. 2554
8.นายอมรพันธุ์ สุนทรวิภาต 23 มี.ค. 2554 ถึง ปัจจุบัน