รายชื่อบุคลากร
 
   
   
   

นายอมรพันธุ์ สุนทรวิภาต
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ สาขาเซกา

   
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายทะเบียน
ฝ่ายรังวัด
 
   
นางวาสนา ภูยิหวา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 

นางชนา โง่นหงษ์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด
 
 
นางอัมพร นามประดิษฐ์
เจ้าพนักการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นายนิคม สมฤาชา
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
นายแสงเพชร อินทร์สะอาด
วิศวกรรังวัดชำนาญการ รก.หน.ฝ่าย

นางวิภาพันธ์ พลวงศ์
เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
นายธนากร นุชธิสาร
วิศวกรรังวัดปฏิบัติงานนายเจษฎ์กิตติภพ หยางอริยมงคล
นายช่างรังวัด ชำนาญงาน
นายจักรกริช ผึ่งสิงห์
นางสาวละอองดาว อูปแก้ว
นางสาวนุสรา แอบโคกสูง
นางสาวบัญญัติ ว่องไวย
นายทรงกรต ผึ่งสิงห์
นางสาวสิริลักขณา เพ็งคำ